Vyhledávání

OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti

Lumigreen, s.r.o.
se sídlem Hradská 535, Tekovské Nemce 966 54

IČO: 50 698 427

IČ DPH: CZ 684910158

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Nitře, vložka číslo: 42632/N
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.lumigreen.cz

IBAN: CZ4303000000000282744517

SWIFT: CEKOCZPP


1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Lumigreen, s.r.o., se sídlem Hradská 535, Tekovské Nemce 966 54, IČO: 50 698 427, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Nitře, vložka číslo: 42632/N (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.lumigreen.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
1.2. V případech, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či fyzickou osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, upravují vztahy mezi prodávajícím a takovou osobou také zvláštní ustanovení čl. 12 obchodních podmínek.
1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
1.4. Ustanovení obchodních podmínek tvoří nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém a ve slovenském jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém a ve slovenském jazyce.
1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
1.6. Zobrazeny kupní ceny zboží na webové stránky www.lumigreen.cz provozuje prodávající a zahrnuje i daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisům České republiky a nezahrnuje cenu za přepravu zboží nebo jiné volitelné služby. Všechny akce jsou platné do vyčerpání zásob, pokud při konkrétním zboží není uvedeno jinak.
1.7. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv upravit cenu zboží uvedenou na jakékoliv internetové stránce elektronického obchodu, kterou provozuje prodávající. Změna ceny zboží se nevztahuje na kupní smlouvy uzavřené před změnou ceny, bez ohledu na to, že dosud nedošlo k dodání zboží.
1.8. V případě, že prodávající nesplní své povinnosti podle platných právních předpisů České republiky nebo Evropských společenství nebo v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, může kupující vymáhat své právo vůči prodávajícímu příslušným soudem.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET A USKUTOČNENÍ OBJEDNÁVKY

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než jeden (1) rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
2.7. Kupující vybírá produkt na základě aktuální nabídky zveřejněné na webové stránce www.lumigreen.cz a tento výběr potvrdí kliknutím na tlačítko "Přidat do košíku". Po dokončení nákupu zákazník skontroluje obsah "Nákupního košíku" a jde do "Pokladny", kde vyplní údaje potřebné k úspěšnému zrealizovaniu objednávky (adresa, email, způsob platby, atd.).
2.8. Objednávky přes internetový obchod www.lumigreen.cz jsou závazné. Zaškrtnutím políčka před odesláním objednávky kupující potvrzuje, že si předmět koupy sám vybral a je připraven ji převzít a zaplatit. Zaškrtnutím políčka před odesláním objednávky kupující potvrzuje, že přečetl a souhlasí s těmito obchodními podmínkami. Převzetím zboží v ujednaném místě, přechází vlastnické právo ke zboží na kupujícího.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.
3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku s povinností platby“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
3.6. Následně po odeslání objednávky obdrží kupující na e-mailovou adresu automaticky prováděné oznámení o přijetí objednávky do elektronického systému prodávajícího (dále jen "potvrzení o doručení objednávky"). Na e-mailovou adresu kupujícího můžu byt případně zaslány všechny další informace ohledně jeho objednávky.
3.7. Potvrzení o přijetí obsahuje informace o tom, že prodávající obdržel objednávku, a to je také přijetí návrhu na uzavření kupní smlouvy. Přijetí objednávky obsahuje údaje o názvu a specifikaci zboží, jehož prodej je předmětem kupní smlouvy, dále údaje o ceně zboží, údaj o předpokládané dodací lhůtě zboží, název a adresu místa, kde má být zboží dodáno a údaje o predávajúcom (obchodní jméno, sídlo, identifikační číslo, číslo zápisu v obchodním rejstříku a podobně), nebo jiné potřebné údaje.
3.8. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Prodávající si vyhrazuje právo ověření objednávky, která působí ve dvou vyhotoveních, nebo akceptovat objednávku zákazníka, který už dvakrát odmítl převzít zboží bez předchozího písemného odstoupení od smlouvy, až po zaplacení vzniklé škody ve výši skutečných nákladů na pokus o neúspěšné doručení objednávky.
3.9. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Smlouvy jsou uzavřeny v českém jazyce. Kupní smlouva je uložena u prodávajícího a je kupujícímu kdykoliv k dispozici.
3.10. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
4.1.1. v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
4.1.2. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. , vedený u společnosti Lumigreen, s.r.o. (dále jen „účet prodávajícího“);
4.1.3. prostřednictvím platebního systému třetí osoby
4.1.4. platební kartou MAESTRO, MAESTRO CARD, VISA prostřednictvím GP WEBPAY
4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
4.3. Pokud kupující nezaplatí prodávajícímu celou kupní cenu až do doby doručení zboží na Místo a smluvní strany se nedohodly na zaplacení kupní ceny za zboží ve splátkách, prodávající je oprávněn odepřít dodání zboží kupujícímu. Náklady spojené s vynáškou zboží nejsou zahrnuty v kupní ceně a prodávající tyto služby není povinen kupujícímu poskytnout.
4.4. V den doručení kurýr telefonicky kontaktovat kupujícího o přesném termínu dodání. Zadaná lhůta pro dodání předmětu koupě byla ze strany prodávajícího splněna, pokud ve stanovené lhůtě odevzdal předmět koupě přepravní společnosti ve smyslu objednávky kupujícího.
4.5. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.8 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
4.6. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do sedmi (7) dnů od uzavření kupní smlouvy.
4.7. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
4.8. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.8), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
4.9. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
4.10. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu, která je dodána spolu se zbožím. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.
4.11. Rostlinný zboží je označeno názvem a zabalené v pevné kartonové krabici. Jednotlivé rostliny v krabici jsou zabaleny tak, aby nedošlo k jejich poškození během přepravy.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím.
5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího .
5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
5.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
5.6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. Obvyklá dostupnost zboží s termínem jeho expedice je uvedena u každého zboží na webové stránce.

Pokud jste si objednali zboží, které je skladem, objednané zboží Vám zašleme do 3-4 pracovních dnů.  Rostliny zasíláme průběžně i během zimních měsíců pokud není půda zamrzlá a rostliny je možné expedovat.  V jarních měsících se tato dodací doba může mírně prodloužit.

O odeslání objednávky Vás budeme informovat emailem.

V případě, že chcete odeslat zboží později, je nutné tuto skutečnost uvést do poznámky v objednávce. O odeslání objednávky budete informováni prostřednictvím e-mailu.

6.2. Když se smlouvné strany nedohodli jinak, prodávajíci je povinen objednané zboží dodat bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy. Zboží, které je k dispozici v on-line obchodě www.lumigeen.cz je možné objednat po celý rok. Naprostá většina rostlin je kontajnerovaná, což umožňuje jejich rychlé expedice v průběhu expediční sezóny (duben - listopad).

6.3. Dopravu zboží k zákazníkovi zajišťuje kurýrní společnost PPL, s.r.o., GEIS Cargo CZ, s.r.o. a GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o. Cena dopravy v rámci ČR je 149 Kč. Nákup bez objednávky, ani osobní odběr objednaných rostlin není možný. Rostliny zasíláme výhradně kurýrem. Poplatek za dobírku je 25 Kč. V případě, že je způsob dopravy dohodnutý na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.P

6.5. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
6.6. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
6.7. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
6.8. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
7.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
7.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.
7.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.
7.7. Prodávající není odpovědný za doručení zboží, pokud zákazník uvedl nesprávnu dodací adresu, telefonní číslo, nebo v době dodání předmětu koupě nebyl na adrese, kde požadoval jeho doručení.
7.8. Rostliny před odesláním musí být předmětem pravidelné a přísné kontrole, která je zárukou, že kupující obdrží životaschopné rostliny v nejlepší možné kvalitě. V každé zásilce zároveň obrží pokyny pro výsadbu rostlin, které by měly významně přispět, aby rostliny dobře zakořenili. Za škody způsobené mrazem nebo nesprávné péče prodávající nenese odpovědnost.
7.9. Kupující je povinen zajistit co nejrychlejší převzetí zásilky, a po převzetí zásilku okamžitě otevřít a rostliny zalít. Pokud se dodané rostliny, a to navzdory správné péči neujali, je nutné, aby kupující co nejdříve kontaktoval prodávajícího e-mailem na adresu obchod@lumigreen.cz nebo na telefonní číslo 421455400349. Jakékoli poškození rostlin způsobené během přepravy, je potřeba neprodleně nahlásit ihned po obdržení zboží. Pozdější reklamace tohoto druhu bude možné uznát pouze tehdy, pokud kupující prokáže, že reklamované zboží mělo vady již v době jeho převzetí.
7.10. Fotografie uvedené na internetových stránkách dodavatele jsou pouze ilustrativní. Na fotografiách jsou zobrazeny starší rostliny, které jsou pěstovány za optimálních podmínek (t.j. potřebná zálivka, světlo, substrát, klimatické podmínky,...).Prodejná velikost se může mírně lišit, vzhledem k vegetačnímu období a pěstitelským úkonem na rostline (např. jarní řez).
7.11. 1.1.Stížnosti jsou vyřizovány okamžitě po doručení zprávy o reklamovanom zboží, nejpozději však do 30 dnů v souladu s příslušnými ustanoveními zákona. Pro posouzení reklamace je nutné poslat fotografii reklamované zboží e-mailem na adresu obchod@lumigreen.cz. Pokud, podle fotografie není možné jednoznačně určit příčinu úhynu nebo poškození rostlin a je nutné podrobit je dôkladnejšej analýzy, může prodávající požadovat dodání zboží na adresu prodávajúcího. Kupující je povinen zboží uchovat až do konce reklamačního řízení.
7.12. Pokud se jedná o vadu zboží, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby bylo bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit.
7.13. Kupující může namísto odstranění vady požadovat výměnu zboží, nebo pokud se vada týká pouze součásti zboží, výměnu součásti, pokud prodávající nebude mít za následek nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost vady. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadné zboží za bezvadné, pokud to kupujícímu, nezpůsobí vážné potíže.
7.14. Pokud se jedná o vadu zboží, kterou nelze odstranit a která brání tomu, že by se zboží mohlo řádně užívat jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu zboží nebo má právo odstoupit od smlouvy o prodeji. Pokud jde o vady, které nelze odstranit, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny zboží.
7.15. Záruka se nevztahuje na uhynutí rostliny v důsledku nesprávné péče o rostliny, jako jsou dlouhodobé uchovávání zboží v obalových materiálů po přijetí bez zajištění přiměřené zálivky, nedodržání základních pěstebních opatření (nesprávná výsadba, nesprávné stanovisko, nevhodná půda, prehnojení, neprovědení řezů ovocných stromů po výsadbě), a také vady způsobené vlivem nepředvídatelné přírodní jevy (kroupy, povodně, mrazy, dlouhá období sucha). Reklamace se nevztahuje na vánoční stromky v květináči, neboť tyto stromy přirozeně rostou ve vnějším prostředí a při krátkodobém pěstování uvnitř během vánočních svátků může dojít k jejich nezvratnému poškození vlivem nedostatečné zálivky nebo příliš suchého a teplého prostředí a nevhodných klimatických poměrů pro rostlinu, která vyžaduje pěstování v exteriéru.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
8.2. Kupující je povinen: a) převzít objednané a dodané zboží, (b) zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu v dohodnuté lhůtě splatnosti, včetně nákladů na dodání zboží, (c) potvrdit převzetí zboží svým podpisem nebo podpisem jím povolených osob.
8.3. Kupující je oprávněn zkontrolovat zásilku, tedy zboží a jeho obalu bezprostředně při dodání v přítomnosti zástupce prodávajícího. V případě existence vady zboží a/nebo v případě, že zásilka není kompletní (nižší počet kusů zboží, nebo chybějící zboží) je zástupce prodávajícího povinen umožnit kupujícímu vyhotovit záznam o rozsahu a povaze vady zboží, kterého správnost potvrzuje zástupce prodávajícího. Kupujíci může odmítnout dodané zboží s vadou nebo potvrdit doručení zboží s vadou a následně ve smyslu těchto obchodních podmínek uplatnit reklamace zboží u prodávajícího. V případě, odmítne-li kupující převzít zboží dodáno s vadou, všechny účelně vynaložené náklady na vrácení zboží prodávajícímu hradí prodávající.
8.4. Prodávajíci má právo dodat zboží v množství, kvalitě, času a v místě dohodnutém smlouvními stranami. V případě nepředvídatelných okolností, které způsobí, že prodávající nebude schopen kupujícímu dodat objednané zboží, může prodávající po předchozím ústním nebo písemném souhlasu od kupujícího, zaslat kupujícímu adekvátní náhradu za objednané zboží (rostliny stejného druhu s podobnými vlastnosti), nebo může zboží z objednávky zrušit.
8.5. Prodávající je povinen: a) dodat kupujícímu zboží v dohodnutém množství, kvalitě a termínu a zabalit ho způsobem, který je nezbytný pro jeho uchování a ochranu, (b) zajistit, aby dodané zboží splňovalo platné právní předpisy České republiky, (c) neprodleně po uzavření kupní smlouvy, nejpozději však spolu s dodáním zboží poskytnout kupujícímu potvrzení o uzavření smlouvy o prodeji, například prostřednictvím e-mailu, d) předat kupujícímu nejpozději spolu se zbožím v písemné nebo elektronické podobě všechny doklady potřebné pro užívání zboží a další doklady předepsané platnými právními předpisy ČR.
8.6. Prodávající má právo na řádné a včasné zaplacení kupní ceny od kupujícího za dodané zboží.
8.7. Pokud z důvodu vyprodání zásob nebo nedostupnosti zboží prodávající není schopen dodat zboží kupujícímu ve lhůtě dohodnuté v kupní smlouvě nebo za dohodnutou kupní cenu, je prodávajíci povinný nabídnout kupujícímu náhradní plnění nebo možnost odstoupit od kupní smlouvy. Odstoupit od kupní smlouvy nebo zrušit objednávku může kupující zasláním e-mailu.
8.8. V případě, že kupující již zaplatil kupní cenu nebo její část, prodávající vrátí již zaplacenou kupní cenu nebo její část ve lhůtě 14 dnů ode dne obdržení e-mailu o odstoupení od kupní smlouvy nebo zrušení objednávky na účet kupujícího, pokud se obě strany nedohodnou jinak. V případě, pokud kupující v přiměřené lhůtě odmítne náhradní plnění nabízené prodávajícím, ani neodstúpi od kupní smlouvy, prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a pokud kupující již zaplatil plnou kupní cenu nebo její část, prodávající je povinen vrátit již zaplacenou kupní cenu nebo její část ve lhůtě 14 dnů ode dne obdržení odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu.
8.9. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
8.10. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy obchod@lumigreen.sk. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
8.11. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
8.12. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
8.13. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
8.14. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.
10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

12. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO PŘÍPADY, KDY KUPUJÍCÍ NENÍ SPOTŘEBITELEM

12.1. Pro vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, který není spotřebitelem, se ustanovení čl. 5.1 až čl. 5.6, čl. 7.1 až čl. 7.5, čl. 8.5 až čl. 8.13, čl. 13.2, čl. 13.4 a čl. 13.5 obchodních podmínek nepoužijí.
12.2. Pokud kupující není spotřebitelem a prodávající předá dle kupní smlouvy dopravci zboží pro přepravu ke kupujícímu, přechází na kupujícího nebezpečí škody předáním zboží prvnímu dopravci pro přepravu do místa určení. Odevzdáním věci kupujícímu se v tomto případě rozumí předání věci prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího.
12.3. Pro vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, který je podnikatelem, se vylučuje použití ustanovení § 1799 a § 1800 občanského zákoníku.
12.4. Pro vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, který je podnikatelem, se vylučuje použití zachovávaných obchodních zvyklostí ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku.
12.5. V případech, kdy kupující není spotřebitelem, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
12.6. Pokud kupující není spotřebitelem, může kupující požadovat úhradu zálohy na kupní cenu zboží.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.
13.2. Volbou práva dle čl. 13.1 obchodních podmínek není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).
13.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
13.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
13.5. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
13.6. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování , adresa elektronické pošty, telefon.

V dne 1.6.2018

Lumigreen, s.r.o.