Vyhledávání

Poučení o uplatnění práva kupujícího na odstoupení od kupní smlouvy

1. Právo na odstoupení od kupní zmluvy

Máte právo odstoupit od této kupní smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dní.

Lehota na odstoupení od smlouvy uplyne 14 dnů ode dne kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezmete tovar. Pri uplatnění práva odstoupit od kupní smlouvy nás informujte o svém rozhodnutí odstoupit od této kupní smlouvy jednoznačným prohlášením (například dopisem zaslaným poštou, faxem nebo e-mailem) na adresu: LUMIGREEN, s.r.o., Hradská 535, Tekovské Nemce, 96654 nebo emailem na adresu obchod@lumigreen.cz

Na tento účel můžete použít vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy, který se nachází jako Příloha č. 1 obchodních a reklamačních podmínek. V případě zájmu máte možnost vyplnit a zaslat vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy nebo jakékoliv jiné jednoznačné prohlášení o odstoupení od kupní smlouvy i elektronicky prostřednictvím emailu na adresu obchod@lumigreen.cz. Pokud využijete tuto možnost, přijetí odstoupení od kupní smlouvy Vám neprodleně potvrdíme e-mailem.

Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy je zachována, pokud zaslat sdělení o uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy před tím, než uplyne lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy.

2. Důsledky odstoupení od zmluvy

V případě odstoupení od kupní smlouvy Vám vrátíme všechny platby, které jste uhradili v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy, zejména kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží k Vám. To se nevztahuje na dodatečné náklady, pokud jste si zvolili jiný druh doručení, jako je nejlevnější běžný způsob doručení, který nabízíme, ani na náklady za doplňkové služby, pokud byly předmětem smlouvy a pokud došlo k jejich úplnému poskytnutí. Platby Vám budou vráceny bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám bude doručeno Vaše oznámení o odstoupení od této kupní smlouvy. Jejich úhrada bude provedena stejným způsobem, jaký jste použili při Vaší platbě, pokud jste výslovně nesouhlasili s jiným způsobem platby, a to bez účtování jakýchkoliv dalších poplatků. Platba za zakoupené zboží Vám bude uhrazena až po doručení vráceného zboží zpět na naši adresu nebo po předložení dokladu prokazujícího zaslání zboží zpět, podle toho, co nastane skôr.Zašlite nám zboží zpět nebo ho přineste na adresu sídla společnosti bez zbytečného odkladu av každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění práva na odstoupení od smlouvy. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud zboží odešlete zpět před uplynutím 14 denní lhůty. Přímé náklady na vrácení zboží snášíte Vy.Upozorňujeme Vás, že v případě odstoupení od kupní smlouvy zodpovídáte za případné snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s ním v době od jeho doručení do momentu jeho vrácení jiným způsobem, než jaký je potřebný ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.